Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Goldatti Kft. a tevékenysége során birtokába jutott, vagy általa rögzített személyes adatokat
az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: GDPR)
és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint kezeli.

https://goldatti.hu/storage/app/media/adatkezelesi-tajekoztato-goldatti.pdf